Regler, riktlinjer & tekniska anvisningar

Annonsmaterial skall vara laget.se tillhanda senast 3 arbetsdagar innan publicering. Materialet levereras i en zip-fil till traffic@laget.se. Vid försening av leverans har laget.se ej möjlighet att garantera att publiceringsdag blir enligt order, fakturering sker trots detta enligt tidigare överenskommelse. Vid leverans av material skall även länkar och eventuella instruktioner anges.

REGLER

1. Annonsörens namn måste alltid anges i annonserna annonser samt att bild, text och budskap skall vara relevanta för produkten/tjänsten som marknadsförs.

2. Annonsmaterial eller länkning i annons får inte beröra eller avse följande: Alkohol, Pornografi, Sex, Tobak, Vapen, Ammunition, Poker, Bingo, Lotteri eller annat hasardspel. Vi avsäger oss även annonser rörande alkoholfri öl, alkoholfritt vin och politisk reklam. På sidor som avser en yngre besökarmålgrupp (under 18 år) godkänns heller inte Dating och Betting.

3. Annonsering avseende illegala produkter tillåts inte. Annonser får heller inte innehålla material som av laget.se anses bedrägligt, vilseledande eller stötande, inklusive material som förtalar eller förlöjligar människor på grund av ålder, etniskt ursprung, hudfärg, religiös övertygelse, kön eller handikapp.

4. Annons får inte utformas så att den kan förväxlas med redaktionellt material. Är annonsmaterialet utformat på ett sådant sätt så att annonsens format inte är tydligt för besökaren förbehåller sig laget.se rätten att själva addera en ram kring annonsen.

5. Laget.se förbehåller sig rätten att inte publicera annons eller stoppa annons som inte följer annonspolicyn, eller som bedöms störande för besökarna.

6. Annonser får inte modifiera webbläsarens scrollevent och skapa effekter som försvårar navigeringen för besökaren.

7. Annonsmaterial får ej av laget.se bedömas att det
- markant påverkar den grafiska upplevelsen av laget.se till det sämre
- negativt påverkar övriga annonsörers trovärdighet
- är utformat i syfte att väcka uppmärksamhet på ett opassande sätt

INSAMLING AV DATA

Data rörande avändare på laget.se (menat all form av användarrelaterad data) får ej samlas in eller hämtas av tredje part i syfte att nu eller i framtiden annonsera mot dess användare eller kategorisera/segmentera användarna.

FORMAT

Insider 300x250px Maxvikt 50 Kb
Rektangel 634x155px Maxvikt 55 Kb
Nyhetsbrev 564x138px Maxvikt 50 Kb
Skyskrapa 160x600px Maxvikt 55 Kb
Panorama 980x120px Maxvikt 60 Kb
Panorama XL 980x240px Maxvikt 80 Kb
Panorama XL (mobilt) 320x150/160px Maxvikt 30 Kb
Takeover (mobilt) 320x320px Maxvikt 40 Kb


MATERIAL

Annonsmaterialet kan bestå av bildfiler (.jpg/.gif/.png), JavaScript eller HTML5. Vi rekommenderar att INTE använda sig av Flash då det inte stöds av flera webbläsare i mobil och dator.

VIT BAKGRUND

Var vänlig addera ramlinje om annonsen har hel- eller delvis vit bakgrund.

UPPFÖLJNING

En sammanfattning med uppdelning på exponerade annonstyper i diagramformat kommer att skickas via mail under kampanjens gång vid varje veckostart samt efter avslutad kampanjperiod.

BETALNINGSINFORMATION

Faktura skickas vid kampanjstart. Betalningsvillkoren är 20 dagar netto från fakturadatum. Vid betalningsdröjsmål utgår årligen dröjsmålsränta på utestående belopp med åtta (8) % plus gällande referensränta från förfallodagen. Laget.se tar ut vid var tid gällande lagstadgad påminnelseavgift.

UPPDATERADE VILLKOR

laget.se förbehåller sig rätten att uppdatera dessa villkor vid behov och det åligger Annonsörer att hålla sig uppdaterad kring aktuella villkor. Den senaste versionen av villkoren tillhandahålls på den sida du just nu besöker.

Frågor? Kontakta oss